نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست الکترونیک رزومه

 دکتر علی اکبر شعبانی    

دکترای زیست فناوری پزشکی aashaebani@yahoo.com CV

دکتر محمد رضا اکبری

دکترای زیست فناوری پزشکی mrakbari201177@yahoo.com CV

دکتر فهیمه شمسی

دکترای زیست فناوری Fahimeh.shamsi@ymail.com CV

دکتر داود باقر نصرآبادی

دکترای زیست فناوری پزشکی Davood.bn@gmail.com CV

دکتر حمید معدنچی 

دکترای زیست فناوری دارویی

Hamidmadanchi@yahoo.com CV