مركز تحقيقات بيوتكنولوژي وابسته  به دانشگاه علوم پزشكي سمنان از سال 1379 فعاليت خود را شروع  و از آبان ماه 1381 رسماً افتتاح گرديد. اين مركز اولين مركز تحقيقاتي بيوتكنولوژي در استان سمنان مي باشد . هدف از ايجاد اين مركز انجام پژوهشهاي بنيادي ، كاربردي و توسعه اي و تربيت متخصصان واجد شرايط بر اساس نيازهاي جامعه در زمينه بيوتكنولوژي پزشكي (بهداشت ،.درمان و دارو) مي باشد . اين فعاليتها به منظور گسترش مرزهاي دانش، توليد فراورده هاي  بيولوژيك، ابداع و راه اندازي  روشهاي تشخيص مولكولي ، گسترش همكاريهاي علمي با ساير مراكز داخل وخارج كشور و تربيت نيروهاي متخصص در زمينه  هاي  فوق با رعايت اولويتهاي كشور ميباشد.