دکتر محمد رضا اکبری عیدگاهی

 

PhD بيوتکنولوژی  پزشكي از انیستیتو پاستور تهران