1- مقایسه بیان ژن های پپتیدهای ضد میکروبی کاتالیسیدین و دیفنسین و بییان ژاییای ERK ،MyD88 و TLR9 در خون مادر و بند ناف نوزادان

 

 2- طراحی و ساخت نانو پارتیکل های بارگذاری شده با آنزیم برش دهنده گلیادین در بیماری خود ایمن سلیاک با روشهای in vitro  و ex vivo