نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی  پست الکترونیک رزومه
رضا نصر        کارشناسی ارشد میکروبیولوژی                    Reza2647@yahoo.com         
مریم اردکانیان کارشناسی ارشد علوم تشریح

          mmry.ardekanian@gmail.com  

 
الهه قدس کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی        Ghods.elahe69@gmail.com