لیست تجهیزات آزمایشگاه کشت سلول و بیولوژی سلولی:

 

 

هود لامینار بیولوژی کلاس 2

سانتریفیوژ  یخچال دار

انکوباتور CO2

میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ اینورت فلورسنت